ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ARVAL MOTORTRADE

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της ARVAL Service Lease (εφεξής καλουμένη ως "ARVAL"), η οποία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών στο Παρίσι με αριθμό 352 256 424, έδρα στη (λεωφόρο) bd Haussmann (αριθμός) 1, (ΤΚ) 75009, Παρίσι (Γαλλία), (Αριθμός τηλεφώνου Γαλλίας: + 33 (0) 1 57 69 50 00, υπό την επιφύλαξη του φόρου προστιθέμενης αξίας με αριθμό FR 68 352 256 424, SIREN αρ. 352 256 424).

Αρμόδιο πρόσωπο για τη δημοσιοποίηση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ο κ. Philippe Bismut υπό την ιδιότητα του ως Διευθύνων Σύμβουλος. Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την BNP Paribas, (λεωφόρος) bd des Italiens αριθμός 16 – (ΤΚ) 75009 Παρίσι (Γαλλία). Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τον Γαλλικό Νόμο υπ’ αριθμ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου για την Επεξεργασία Δεδομένων, τα Αρχεία Δεδομένων και τις Ατομικές Ελευθερίες (εφεξής καλούμενος ως «Νόμος για τα Προσωπικά Πεδομένα και τις Ελευθερίες»), έγινε επίσημα δήλωση προς τη (Γαλλική) Εθνική Επιτροπή για την Ενημέρωση και τις Ελευθερίες (CNIL), η οποία αφορά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από την παρούσα ιστοσελίδα (αριθμός δήλωσης 1319411).

Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας ενημερώνεται δια της παρούσας γνωστοποίησης ότι οι πληροφορίες που θα καταχωρίσει μέσω των εντύπων της παρούσας ιστοσελίδας είναι απαραίτητες για να δοθεί απάντηση στο αίτημά του και προορίζονται για χρήση από την ARVAL, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών για σκοπούς διοικητικής φύσεως και εμπορικής διαχείρισης.

Δια της παρούσας γνωστοποίησης, δηλώνεται στο χρήστη ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και δικαίωμα αντίταξης για νόμιμους λόγους που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης δύναται να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα αποστέλλοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: ARVAL - Remarketing Direction – (oδός) Rue des Deux Gares (αριθμός) 22- (TK) 92564 Rueil - Malmaison Cedex. Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Δια της παρούσας γνωστοποίησης, ο χρήστης λαμβάνει γνώση ότι όποτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ίσως εγκατασταθεί αυτόματα κάποιο cookie στο λογισμικό περιήγησής του. Το cookie συνιστά ένα σύνολο δεδομένων που βοηθάει στην αναγνώριση των χρηστών, αποθηκεύοντας τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση το πρόγραμμα περιήγησης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παραμετροποίηση στο λογισμικό περιήγησης βοηθάει στην αναγνώριση της παρουσίας των cookies και ενδεχομένως στην άρνησή εγκατάστασης των cookies, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. Ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, αφαίρεσης και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω των cookies με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου περί Επεξεργασίας Δεδομένων, Αρχείων Δεδομένων και Ατομικών Ελευθεριών, καθώς οποιαδήποτε παράβαση αυτών των διατάξεων υπόκειται σε κυρώσεις.

Οι χρήστες πρέπει κυρίως να απέχουν, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση, από κάθε αθέμιτη συλλογή ή χρήση και γενικά από κάθε πράξη που ενδέχεται να βλάψει την ιδιωτική ζωή ή τη φήμη κάποιου νομικού ή φυσικού προσώπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η γενικότερη δομή, καθώς και το λογισμικό, τα κείμενα, τα σχέδια κινούμενα ή όχι, οι ήχοι, η τεχνογνωσία κλπ. καθώς και όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ιστοσελίδα βρίσκονται υπό την αποκλειστική ιδιοκτησία της ARVAL ή των συνεργατών της.

Οποιαδήποτε ολική ή μερική παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας απαγορεύεται και συνιστά παράβαση, η οποία μπορεί να τιμωρηθεί με βάση τα άρθρα L. 335-2 και επόμενα του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται, εφόσον υπάρχουν, στην ιστοσελίδα, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις του Νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 με τον οποίο ενσωματώθηκε στον Γαλλικό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας η Ευρωπαϊκή Οδηγία της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

Τα εμπορικά σήματα της ARVAL και αυτά των συνεργατών της καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθειμένα σήματα (ημι-απεικονιστικά ή όχι).

Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή των εν λόγω σημάτων ή λογοτύπων που γίνεται με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας χωρίς την ρητή εξουσιοδότηση του διαχειριστή της εν λόγω ιστοσελίδας απαγορεύεται βάσει του άρθρου L. 713-2 του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Οι υπερ-σύνδεσμοι που περιέχονται στην ιστοσελίδα και δίνουν παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, και ιδίως σε ιστοσελίδες συνεργατών, υπόκεινται σε προηγούμενη γραπτή και ρητή εξουσιοδότηση.

Οι χρήστες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο σε αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

ΕΥΘΥΝΗ

Όλες οι πληροφορίες στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα παρέχονται όπως εμφανίζονται. Η ARVAL δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών.

Η ARVAL θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και / ή εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα και έχουν επαληθευθεί αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη, έλληψη διαθέσιμων πληροφοριών ή / και ύπαρξη ιού στην ιστοσελίδα της.